Date: 2022-08-08 / 접속IP: 3.235.140.84
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
만천홍2
70,000원~
1,400
미니호접란(기본)
49,500 원~
990
핑크호접란(2)
120,000 원~
2,400
 
 
   
 
 
만천홍2
1,400P
 
미니호접란(기본)
990P
 
만천홍7(미니호접란)
2,000P
 
호접란★서울예약배송★(오렌지살구)
3,000P
 
 
 
호접란9
2,400P
 
미니호접란(대)
2,400P
 
미니호접(사라골드)
2,400P
 
호접란3
2,000P
 
 
 
만천홍(미니호접란)
2,000P
 
덴파레1
2,000P
 
덴파레2
2,000P
 
핑크호접란(2)
2,400P
 
 
 
호접란(특대)-받침별도
4,000P
 
호접란7
1,600P
 
호접란(노랑)
2,600P
 
덴파레3
2,000P
 
 
 
분홍호접란
1,600P
 
호접란6
1,500P
 
호접란A
2,000P
 
덴파레B
2,000P
 
 
 
핑크호접란5
1,600P
 
심비디움(핑크)-겨울상품
2,000P
 
덴파레 2호
1,600P
 
심비디움(노랑)-겨울상품
2,000P
 
 
 
심비디움(연핑크)-겨울상품
2,000P
 
심비디움(겨울상품)
1,600P
 
럭셔리심비디움1(겨울상품)
2,000P
 
럭셔리심비디움2(겨울상품)
2,000P
 
 
 
핑크심비디움(겨울상품)
1,580P
 
노랑심비디움(겨울상품)
1,600P
 
덴파레(우드사각)
2,000P
 
심비디움(겨울상품)
1,400P
 
 
 
심비디움4(겨울상품)
1,400P
 
연분홍호접란(팔레놉시스)
2,400P
 
덴파레 5
1,800P
 
호접란(팔레놉시스)
2,400P
 
 
 
호접란2
2,400P
 
레드립
2,400P
 
온시디움3
2,400P
 
온시디움
1,800P
 
 
 
덴파레4
2,000P
 
만천홍
2,000P
 
호접란(고급형)
4,000P
 
 
 
  탄생일 : 8월 8일
  탄생화 : 진달래
  꽃   말 : 사랑의 희열
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)