Date: 2022-06-30 / 접속IP: 34.239.167.149
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
신규상품
150,000원~
3,000
근조3단화환(일반형)
99,000 원~
1,980
근조3단화환(기본형)
100,000 원~
2,000
 
 
   
 
 
근조3단화환(일반형)
1,980P
 
근조3단화환(기본형)
2,000P
 
근조화환2단(부산영락공원용)
3,000P
 
신형근조화환(부산영락공원용)
2,000P
 
 
 
신규상품
3,000P
 
근조3단_신상품
3,600P
 
근조3단화환
2,600P
 
근조5단화환
5,000P
 
 
 
근조3단화환2
2,400P
 
근조화환
5,000P
 
근조3단화환(특상)
3,600P
 
스탠드2단 근조화환
2,600P
 
 
 
영정바구니(특)
1,400P
 
영정바구니세트
2,000P
 
[신상품]4단근조화환
4,000P
 
스탠드1단(New Style)
2,000P
 
 
 
스텐드근조2단_신상품
2,400P
 
신규상품
2,400P
 
영정바구니
1,000P
 
영정바구니(상)
1,200P
 
 
 
영정바구니(서울배송가능)
2,000P
   
 
 
  탄생일 : 6월 30일
  탄생화 : 인동
  꽃   말 : 사랑의 인연
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)