Date: 2022-05-26 / 접속IP: 3.234.244.105
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
 
 
 
 
100송이꽃바구니
6,000P
 
100송이꽃상자
6,000P
 
혼합장미100송이꽃상자
6,000P
 
Love100
6,000P
 
 
 
노란장미100송이(예약상품)
6,000P
 
50송이 하트바구니
4,000P
 
아이러브유(I♥U)
5,000P
 
핑크아쿠아100송이
6,000P
 
 
 
빨간장미100하트상자
6,000P
 
핑크100송이하트
6,000P
 
핑크하트100송이
6,000P
 
장미100송이원형다발
6,000P
 
 
 
빨강핑크하트100송이
6,000P
 
빨강장미100송이(정열)
6,000P
  
 
 
  탄생일 : 5월 26일
  탄생화 : 올리브 나무
  꽃   말 : 평화
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)