Date: 2018-05-22 / 접속IP: 54.224.151.24
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워
 
 
핑크혼합카네이션(B)
1,300P
 
빨강장미카네이션
1,300P
 
빨강카네이션(A)
1,300P
 
혼합카네이션
1,300P
 
 
 
엘레강스
1,380P
 
카네이션(I)
1,300P
 
건강하세요
1,300P
 
카네이션바구니
1,260P
 
 
 
핑크카네이션바구니
1,260P
 
핑크꽃바구니
1,300P
 
아름다운그대
1,380P
 
엘레강스
1,380P
 
 
 
썬샤인
1,380P
 
(신규)빨강장미꽃다발
1,220P
 
(신규)핑크장미꽃다발
1,220P
 
신상품꽃다발
1,180P
 
 
 
동양란(기본)
990P
 
미니호접란(기본)
990P
 
만천홍2
1,400P
 
팬더백자분
1,200P
 
 
    
 
 
  탄생일 : 5월 22일
  탄생화 : 귀고리꽃
  꽃   말 : 열렬한 마음
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)