Date: 2022-05-26 / 접속IP: 3.234.244.105
농협:060-01-033795,국민:789437-01-006380 / (주)붕붕플라워

 
 
 
 
 
 
[ 10 %DC] 69,000
62,100
[ 10 %DC] 85,000
76,500
[ 15 %DC] 120,000
102,000
[ 5 %DC] 59,000
56,050
 
 
[ 15 %DC] 80,000
68,000
[ 5 %DC] 150,000
142,500
[ 7 %DC] 75,000
69,750
[ 10 %DC] 99,000
89,100
 
 
[ 5 %DC] 120,000
114,000
[ 5 %DC] 80,000
76,000
[ 10 %DC] 100,000
90,000
[ 5 %DC] 300,000
285,000
 
 
[ 5 %DC] 300,000
285,000
   
 
 
  탄생일 : 5월 26일
  탄생화 : 올리브 나무
  꽃   말 : 평화
 
예금주 : (주)붕붕플라워
 
농협 : 060-01-033795
국민 : 789437-01-006380
★해외주문고객님 ..
★익명요청시 ★필..
★해외주문시 필독★
 

상호 : 붕붕플라워, 사업자등록번호 : 416-81-62030, 통신판매업신고 : 제2008-전남순천-00116
서울영업부 : 서울시 동작구 사당3동 상가 167-13호, 대표자 : 박운례
중부영업부 : 충북 청원군창면 오창플라자(Ⅰ)108호
남부영업부 : 전라남도 순천시 원가곡2길 1
전국고객센터 무료전화 : 080-2030-080, 무료팩스 : 080-721-3212
e-mail : bb-2001@hanmail.net
Copyright 2007 ⓒ 붕붕화원 All Rights Reserved. Hosting by 심플렉스인터넷(주)